ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over fijnstof in houtrook aan het college van B&W Ferweradiel

De ChristenUnie Ferweradiel heeft vragen gesteld over het verbranden van fijnstof in houtrook. Zie: Memo FWD raadsvragen houtstook Frysk

Het Meldpunt Rookoverlast heeft een Nederlandstalige versie opgevraagd. Zie: Memo CU-raadsvragen houtstook NL

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen ingediend over fijnstof en het verbranden van hout binnen onze gemeente. Het gaat om de volgende vragen:

  1. Is het college bekend dat er veel fijnstof vrijkomt en dat dit schadelijk is voor de gezondheid van onze burgers?
  2. Dat er veel fijnstof met name veroorzaakt wordt door het verbranden van sloophout?
  3. Geldt deze vervuiling ook voor onze gemeente? Zijn er hier klachten over binnengekomen?
  4. Dat het verbranden van sloophout zeer schadelijke stoffen vrijkomen?
  5. Wat zijn de regels in onze gemeente aangaande het verbranden van sloophout (APV)?
  6. Is het college van plan indien er te weinig regels zijn, dit te onderzoeken of daar op adequate wijze om dit te regelen in de APV? En verder de burgers in deze zaak te wijzen op haar verantwoordelijkheid, zodat we in Ferweradiel op een verantwoordelijke wijze hout kunnen stoken?

Antwoorden van het College van B&Wbrandhout

 
Memo

Aan : Raad van Ferwerderadiel
Van : College van burgemeester en wethouders gemeente Ferwerderadiel
CC : Raadsleden gemeente Ferwerderadiel
Datum : 19 juni 2017
Betreft : Schriftelijke vragen ChristenUnie Ferwerderadiel over fijnstof en houtstook
Bijlage : Geen

Inleiding
De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over fijnstof en houtstook binnen de gemeente. Het betreffen de volgende vragen:

1. Is it kolleezje bekend dat der in protte fynstof is en dat dat skealik is foar de sûnens fan ‘e boargers?
2. Dat in protte fan dy fynstof benammen feroarsake wurdt troch it ferbaarnen fan sloophout?
3. Dat by it ferbaarnen fan dat sloophout tige skealike stoffen frijkomme?
4. Jildt dizze fine fersmoargens ek foar ús gemeente? Binne dêr wat dat oangiet klachten binnenkommen?
5. Wat is der regele yn ús gemeentlike APO (APV) oangeande it ferbaarnen fan stookhout?
6. Is it kolleezje fan doel om as dêryn neat as net foldwaande regele is, dit te ûndersykjen en dêr op in adekwate wize op te réagearjen en yn ‘e APO/APV te regeljen? En fierders de boargers yn dizze saak te wizen op harren ferantwurdlikens, sadat wy yn Ferwerderadiel op in ferantwurde wize hout
stoke kinne en sille?
Wij stellen voor om op de volgende wijze te reageren:

1. Is it kolleezje bekend dat der in protte fynstof is en dat dat skealik is foar de sûnens fan ‘e boargers?

Wij zijn als college er bekend mee dat er fijnstof aanwezig is in ons milieu en dat fijnstof schadelijk kan zijn voor gezondheid. Echter het grondgebied van onze gemeente behoort in Nederland tot één van de gebieden met de laagste concentraties fijnstof van Nederland. Uiteraard kunnen er zich wel lokale situaties voordoen waarbij hogere concentraties fijnstof (tijdelijk) voorkomen, zoals bijvoorbeeld bij de door u aangedragen houtstook. Hierbij spelen factoren als stookgedrag, welke
soort hout wordt gestookt, etc. een rol.

2. Dat in protte fan dy fynstof benammen feroarsake wurdt troch it ferbaarnen fan sloophout?

Fijnstof komt onder andere vrij bij verbranding van hout, ook wanneer dit schoon en onbehandeld hout betreft. Wanneer er sloophout (bewerkt hout) wordt verbrand worden er naast het hout ook verschillende soorten chemicaliën verbrandt. Dit maakt de rook die afkomstig is van de houtstook nog giftiger. Bij houtstook is er dus altijd sprake van uitstoot van fijnstof, zoals eerder genoemd kan de verbranding van behandeld hout en de wijze van stoken een verslechtering van de luchtkwaliteit
veroorzaken. Om te zeggen dat alleen “sloophout” veel fijnstof veroorzaakt is een onjuiste bewering, bij het stoken van elke soort hout komt fijnstof vrij.

3. Dat by it ferbaarnen fan dat sloophout tige skealike stoffen frijkomme?

Bij het verbranden van hout kunnen vele schadelijke stoffen, dit is echter van meerdere factoren afhankelijk, niet alleen de “brandstof” is bepalend maar ook onder andere de wijze van stoken. In principe komen bij alle soorten verbranding schadelijke stoffen vrij. Bij het verbranden van bewerkt hout komen meer schadelijke stoffen vrij als bij het stoken van schoon onbewerkt hout. Maar ook
de wijze van stoken is van invloed op de hoeveelheid schadelijke stoffen, bijvoorbeeld bij vuurkorven is het rendement erg laag, vind een slechte verbranding plaats en veroorzaakt dan ook meer fijnstof dan bijvoorbeeld een hoog rendement pellet kachel.

4. Jildt dizze fine fersmoargens ek foar ús gemeente? Binne dêr wat dat oangiet klachten binnenkommen?

Volgens de cijfers van het RIVM (http://www.rivm.nl/media/milieu-enleefomgeving/hoeschoonisonzelucht/) behoort de  lucht in onze gemeente tot één van de schoonste van Nederland. Lokaal kan door bijvoorbeeld vuurkorven en houtkachels een hogere uitstoot van fijnstof plaatsvinden, echter is dit zeer afhankelijk van het weer, stookgedrag en dergelijke. Daarnaast is dit meestal van
(zeer) tijdelijke aard. Maar ondanks dat kan het uiteraard wel zijn dat mensen
die luchtweg gerelateerde aandoeningen hebben en waarbij in de nabijheid wordt
gestookt hier wel overlast van ondervinden. In de afgelopen jaren zijn er twee
klachten over stookoverlast binnengekomen bij de gemeente, het probleem
lijkt dan ook niet groot binnen onze gemeente.

 

5. Wat is der regele yn ús gemeentlike APO (APV) oangeande it ferbaarnen fan stookhout?

In de gemeentelijke APV is in artikel 5:34 één en ander geregeld over stoken. Hieronder leest u het betreffende artikel: Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Het verbod geldt niet voor zover het betreft:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden, voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving
oplevert.

3. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora
en fauna. Het verbod geldt niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429,
aanhef en onder 1 of 3, van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale milieuverordening.
Zoals u kunt lezen zijn deze regels vooral toegespitst op verbranden van afval buiten de woning. Daarnaast geldt het verbod niet voor bepaalde situaties zoals: kaarsen, fakkels, sfeervuren en barbecues, mits er schone brandstof wordt gebruikt.
Wanneer er in een bijvoorbeeld een vuurkorf of terrashaard afvalstoffen (o.a. bewerkt hout e.d.) worden verbrand hebben wij de mogelijkheid om op te treden. Overlast veroorzaakt door verbranding van schone toegestane brandstoffen is echter niet aan te pakken. Indien een omwonende hier overlast van ondervindt dan betreft het een privaatrechtelijke zaak. Uiteraard kan de gemeente hierin wel als bemiddelaar optreden, echter iets afdwingen kan niet.

6. Is it kolleezje fan doel om as dêryn neat as net foldwaande regele is, dit te ûndersykjen en dêr op in adekwate wize op te réagearjen en yn ‘e APO/APV te regeljen? En fierders de boargers yn dizze
saak te wizen op harren ferantwurdlikens, sadat wy yn Ferwerderadiel op in ferantwurde wize hout
stoke kinne en sille?

De bevoegdheid voor het vaststellen en wijzigen van de algemene plaatselijke verordening ligt bij de gemeenteraad. De huidige regels omtrent stoken zijn in Ferwerderadiel, Kollumerland en Dantumadiel nagenoeg gelijk. Dongeradeel heeft het betreffende artikel niet meer in de APV staan (gedereguleerd).
In 2016 is er bij de VNG een motie ingediend over het stoken van hout en de overlast waarmee dit gepaard gaat. N.a.v de motie is er besloten deze problematiek mee te nemen in het traject van de Omgevingswet. In deze wet zou één en ander geregeld moeten worden over (hout)stookoverlast. Het college acht het verstandig om voor wat betreft de regels in de APV samen op te trekken met de fusiepartners en Dantumadiel. En om hierin de landelijke lijn af te wachten en te volgen.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s