ChristenUnie Ferwerderadiel stelt vragen over fijnstof

Skriftlike fragen ChristenUnie Ferwerderadiel

Yn it ramt fan kêst 36 fan it Húshâldlik Reglemint stelt ChristenUnie Ferwerderadiel de folgjende fragen:

 

  1. Is it kolleezje bekend dat der in protte fynstof is en dat dat skealik is foar de sûnens fan ‘e boargers? (vertaling door het Meldpunt: Is het college bekend dat er veel fijnstof is en dat dit schadelijk is voor de burgers?)

 

  1. Dat in protte fan dy fynstof benammen feroarsake wurdt troch it ferbaarnen fan sloophout? (Dat de hoeveelheid fijnstof met namelijk veroorzaakt wordt door het verbranden van sloophout?)

 

  1. Dat by it ferbaarnen fan dat sloophout tige skealike stoffen frijkomme? (Dat er bij het verbranden van sloophout een scala aan schadelijke stoffen vrij komen?)

 

  1. Jildt dizze fine fersmoargens ek foar ús gemeente? Binne dêr wat dat oangiet klachten binnenkommen? (Geldt deze vervuiling ook voor onze gemeente? Zijn er hierover ook klachten over binnengekomen?)

 

  1. Wat is der regele yn ús gemeentlike APO (APV) oangeande it ferbaarnen fan stookhout? (Welke regels zijn er in de APV omtrent het verbranden van sloophout?)

 

  1. Is it kolleezje fan doel om as dêryn neat as net foldwaande regele is, dit te ûndersykjen en dêr op in adekwate wize op te réagearjen en yn ‘e APO/APV te regeljen? En fierders de boargers yn dizze saak te wizen op harren ferantwurdlikens, sadat wy yn Ferwerderadiel op in ferantwurde wize hout stoke kinne en sille? (Is het college van plan indien er niet voldoende regelgeving is, dit te onderzoeken en op een adequate wijze op reageren en in de APV te regelen? En verder de burgers in deze zaak te wijzen op haar verantwoordelijkheid, zodat wij in deze gemeente op een verantwoordelijke manier hout stoken kunnen?)

 

fraksjefoarsitter ChristenUnie Ferwerderadiel

 

Sjoch de trije oanheakke bestannen.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s