Gemeente Overbetuwe: Stoken op sloophout

Naar aanleiding van uw mail van 10 maart 2017 inzake stoken op afval hout delen wij u het volgende mede.

 

U heeft in deze mail een melding gedaan waarin mensen stoken op afval hout en dat daarbij zeer schadelijk stoffen vrij komen. Verder geeft u aan dat de gemeente niet kan handhaven en dat wij als gemeente gebruik kunnen maken van een aantal bevoegdheden, zoals via het Bouwbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 

Wij merken eerst op dat wij kennis hebben genomen van de door u bijgevoegde informatie. Deze informatie, met de informatie die wij al eerder via een andere weg hebben ontvangen, heeft ons meer inzicht gegeven in de problemen voor de gezondheid die mogelijk door houtrook kunnen ontstaan. Wat de mogelijkheden voor ons zijn, zetten wij in deze nader uiteen.

 

Wij merken vooraf op dat de door u verstrekte informatie niet concreet is, zodat wij met uw melding in uw mail van 10 maart 2017 niets kunnen doen.

Allereerst hechten wij er belang aan dat de betrokken partijen, veelal buren, er in onderling overleg uitkomen. Dat is de kortste weg naar een oplossing. Zonodig kan hierbij buurtbemiddeling worden ingeschakeld. In gesprekken met de betrokken partijen zal dit gewoonlijk leiden tot een oplossing. Desgewenst kunnen de eventuele gemaakte afspraken worden vastgelegd.

 

Wettelijke regelingen

Hierna geven wij een korte uiteenzetting van de van toepassing zijnde wettelijke regelingen en de mogelijkheid/haalbaarheid deze regelingen toe te passen. In uw mail wijst u op het Bouwbesluit (2012) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wij zetten hierna de verschillende regelingen uiteen.

 

  1. Bouwbesluit/bouwverordening

In artikel 7.22 van het Bouwbesluit is onder meer bepaald dat het verboden is handelingen te verrichten waardoor voor de omgeving op een hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid. Voorheen was dit onderwerp geregeld in artikel 7.3.2 van de bouwverordening. Dit laatste artikel is inmiddels vervallen.

 

  1. Algemene Plaatselijke Verordening

In artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2015 (APV) is een verbod opgenomen op het verbranden van afvalstoffen en het stoken van vuur in de openlucht. Dit verbod geldt onder meer niet voor vuurkorven, mits er geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving. Dit artikel biedt geen grondslag om op te treden tegen het verbranden van afvalstoffen in houtkachels en sfeerhaarden binnenshuis.

 

  1. Wet milieubeheer

In artikel 10.1, eerste en tweede lid van de Wet milieubeheer is een verbod opgenomen op het verbranden van afvalstoffen. Het gaat hier om het verbranden van bijvoorbeeld geverfd en geïmpregneerd hout of andere vaste brandstoffen dan hout in houtkachels en vuurkorven.

 

Mogelijkheden handhaving

De hiervoorgenoemde regelingen vormen, in mindere of meerdere mate, een grondslag voor mogelijk handhavend optreden. Op wat hierbij komt kijken, komen we hierna terug.

 

Veelal vindt handhaving plaats op basis van een daartoe strekkend verzoek van een belanghebbende. Dit zijn in dit soort situaties veelal de buren. Wij zijn gehouden aan het handhaven van regelgeving als hierom door een belanghebbende wordt gevraagd. De lijn in de uitspraken van de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, is zodanig dat het college praktisch geen keuze heeft anders dan handhavend optreden (beginselplicht tot handhaving). Het probleem ligt in het vaststellen van de overtreding.

 

Vaststellen van overtreding (hinder)

Voordat een besluit wordt genomen om al dan niet over te gaan tot handhaving van de regelgeving, dient de overtreding eerst via bijvoorbeeld een controle te worden vastgesteld door een daartoe bevoegde toezichthouder. Daarbij komt ook de vraag naar voren wat het verband is tussen de hinder en het stookgedrag.

Op de vraag wanneer sprake is van hinder, is geen eenduidig antwoord te geven. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de aanwezigheid van fijnstof. Op welk moment er nu sprake is van hinder, zal per persoon verschillen. Om een beeld te vormen, zal normaal gesproken een deskundige moeten worden geraadpleegd en zal over langere tijd ter plaatse gecontroleerd moeten worden om meerdere waarnemingen te kunnen doen. Uit recente uitspraken (12 november 2014, zaaknummer ECLI:NL:RVS:2016:941 en 11 november 2015, zaaknummer ECLI:NL:RVS:2015:3430) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State komt naar voren hoe lastig het is om hinder te definiëren en ook de bewijslast op basis van rapportages en waarnemingen rond te krijgen.

 

Gevolg handhavingsbesluit

Het doel van een handhavingsbesluit is om de overtreding, in dit geval de hinder als gevolg van het stoken, weg te nemen en weg te houden. Hiervoor is al aangegeven wat daarbij komt kijken. Op een te nemen handhavingsbesluit mag niets af te dingen zijn, omdat een besluit tot toepassing van bestuurlijke sanctiemiddelen voor dit soort zaken gelijk op hoog niveau wordt getoetst. De weerstand is groot bij de partij die wil stoken en niet genegen is zich neer te leggen bij een handhavingsbesluit. Deze partij zal in de procedure van alles doen om de uitvoering van dit soort besluiten te verhinderen danwel aanmerkelijk te vertragen.

In veel gevallen zal bezwaar worden gemaakt tegen het besluit en wordt dan gelijktijdig een voorlopige voorziening (een kort geding) gevraagd bij de voorzieningenrechter bij de rechtbank. Het is in dat geval te verwachten dat in een later stadium ook rechtsmiddelen worden ingezet om de werking van het handhavingsbesluit teniet te doen.

 

Opnemen stookverbod

Gelet op voorgaande overwegingen achten wij het op dit moment opnemen van een algeheel stookverbod in de APV niet haalbaar. Wij wachten de ontwikkelingen in de regelgeving ten aanzien van houtstook op landelijk niveau af.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd._85-3


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s