Meldpunt stuurt Henk Kamp brief

Meldpunt Rookoverlast doet oproep om geen subsidie meer te geven op houtpellet kachels. Wij ontvangen deze brief:

Zeer veel dank voor uw e-mail van 19 juli jl. aan Minister Kamp. Hierbij stuur ik u een reactie, welke ik heb afgestemd met collega’s van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij gaan over het beleid ten aanzien van luchtkwaliteit in Nederland. Daarbij ga ik puntsgewijs in op de door u genoemde aspecten in uw e-mail.

 

Gemeenten en houtrookoverlast

We zijn ons ervan bewust dat houtkachels de lucht kunnen vervuilen. Als mensen last hebben van houtrook is dat vooral in of bij hun eigen woning. Er zijn veel plaatselijke omstandigheden die bepalen of een houtkachel overlast kan geven bij buurtbewoners. Daarom hebben gemeenten een belangrijke rol bij de aanpak van houtrookoverlast. Zo kan een gemeente bijvoorbeeld buurtbemiddeling inschakelen of – waar dat kan en nodig is – regels handhaven.

 

Regels voor houtrook

Er zijn een paar landelijke regels die gemeenten kunnen helpen bij het oplossen van probleemsituaties. Het Bouwbesluit stelt eisen aan rookkanalen (schoorstenen) en verbiedt dat bewoners rook, roet, walm en stof verspreiden op een hinderlijke en schadelijke manier. Gemeenten zijn bevoegd om ervoor te zorgen dat iedereen deze regels naleeft. Het is soms lastig om te bepalen wanneer iemand dit verbod overtreedt. Ook kunnen meerdere kachels samen voor overlast zorgen. Vanaf 2022 komen er strenge Europese regels voor de maximale uitstoot van nieuwe houtkachels. Die regels staan in de Ecodesign Richtlijn. Dit betekent dat er eisen gaan gelden voor houtkachels die in Nederland worden verkocht, waaronder eisen aan de maximale uitstoot van diverse schadelijke stoffen.

 

Subsidie op houtpellet kachels

Per 1 januari 2016 staat een nieuwe subsidieregeling, de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE),  open voor kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. Ik vind het van groot belang dat we ook het potentieel van deze kleinschalige installaties ten volle benutten voor de transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050. Dit geeft burgers en bedrijven de kans om hun energievoorziening te verduurzamen. Om de emissies van verontreinigende stoffen van biomassaketels en pellet kachels naar de lucht tot een minimum te beperken, zijn strenge maar haalbare emissie-eisen opgenomen. Ik heb daarbij gestreefd naar het opnemen van eisen zodat alleen de best beschikbare technieken voor subsidie in aanmerking komen. Zo wordt voor pellet kachels nu al verwezen naar de hiervoor genoemde recent gepubliceerde Ecodesign-eisen van Verordening (EU) 2015/1185. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten kachels voldoen aan die normen, vooruitlopend op de implementatie in 2022. Voor op biomassa gestookte ketels is aansluiting bij de Ecodesign-eisen nu (nog) niet mogelijk, maar worden de emissies conform Richtlijn 2008/50/EG zo veel mogelijk beperkt. De gestelde normen staan in onderstaande tabel (tabel 1). Tenslotte verwacht ik dat een deel van de oudere houtkachels (of open haarden) worden vervangen door deze schonere (houtpellet)kachels, waardoor ook een positief effect voor de luchtkwaliteit kan worden bereikt.

 

 

Tabel 1: Geldende emissienormen voor de ISDE.

 

Naast het stellen van regels en emissie-eisen is ook het (stook)gedrag van burgers en bedrijven van belang. Hieronder staan enkele maatregelen die worden genomen om de bewustwording, kennis en omgang met de omgeving te verbeteren en overlast te beperken.

 

Platform Houtrook en gezondheid

Eerder dit jaar is het Platform Houtrook en gezondheid officieel opgericht. Dit platform gaat (deel)oplossingen in beeld brengen die de overlast van houtrook kunnen beperken. Hierin worden de oplossingen die door het Longfonds worden aangedragen zeker meegenomen. Oplossingen kunnen bijvoorbeeld gelegen zijn in wet- en regelgeving, communicatie en onderzoek. Het platform bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, bewonersgroepen, maatschappelijke organisaties (waaronder het Longfonds) en ondernemers. U kunt meer informatie over het platform vinden op de websitewww.platformhoutrook.nl. De verwachting is dat het platform in 2017 het overzicht zal presenteren.

 

Toolkit “Houtstook door particulieren: hoe voorkom je overlast?”

Op de website www.platformhoutrook.nl staat een landelijke toolkit: “Houtstook door particulieren: hoe voorkom je overlast?”. Hierin staan stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD. Ook bevat de toolkit een checklist voor gemeentecontroles, achtergrondinformatie en stooktips. Soms zijn buren zich niet bewust van de overlast die zij veroorzaken. Met de toolkit kan overlast worden voorkomen of worden verminderd door tips over aanpassing van het stookgedrag. Het ministerie van IenM gaf opdracht om deze toolkit te maken.

 

Houtstookwebsite/app

De gemeente Nijmegen en ECN ontwerpen op dit moment in het kader van het project ‘Slimme en Gezonde Stad’ van het ministerie van IenM een systeem dat stokers informeert in hoeverre onder actuele weersomstandigheden het stoken van hout in hun omgeving tot overlast kan leiden. Dit zal vervolgens in een app of website zichtbaar worden gemaakt voor het publiek.

 

Ik hoop dat ik uw vragen met deze e-mail heb beantwoord en dat daaruit blijkt welke maatregelen op dit moment worden genomen om de luchtkwaliteit in Nederland te bevorderen en de overlast door houtrook te beperken.

houtkacheloverlast2.jpg

 


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s